JP gas, s.r.o. - Činnosti odborně způsobilé osoby v oblasti PO a v prevenci rizik BOZP Praha

Benecká 739/13, Kbely 197 00 Praha 19 Hlavní město Praha

 • Mobil: +420 723 552 766 - pan Pospíšil
 • IČO: 24796034

Popis činnosti

 

JP gas, s.r.o.


Revize, montáže a zkoušky vyhrazených plynových a tlakových zařízení na ZP a LPG, obchodní činnost
Revize uzemnění objektů třídy A a B
Odborně způsobilá osoba pro činnosti v PO a v prevenci rizik BOZP

 

 

Činnosti:
Revize vyhrazených plynových zařízení na ZP a LPG, vyhrazených tlakových zařízení a hromosvodů pro objekty třídy A a B
Odborné prohlídky kotelen podle vyhlášky č. 91/1993 Sb.
Vypracování provozní dokumentace plynových zařízení (provozní řád plynového zařízení podle ČSN 38 6405, revizní kniha plynového zařízení, pasport tlakové nádoby, provozní řád nízkotlaké kotelny)

 

 • Roční odborné prohlídky plynových zařízení
 • Školení pracovníků obsluhy plynových zařízení a tlakových nádob, školení topičů ntl. kotelen
 • Poradenství a konzultace v oblasti vyhrazených plynových a tlakových zařízení
 • Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP
 • Odborně způsobilá osoba pro činnosti v požární ochraně
 • Obchodní činnost

 

hromosvody:


Hromosvody jsou podle vyhlášky č. 73/2010 Sb. vyhrazeným elektrickým zařízením určeným k ochraně před nebezpečnými účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Hromosvody se musí revidovat před uvedením do provozu - revize výchozí a následně pak provádět revize pravidelné.

 • Revidovat tato zařízení smí pouze osoba odborně způsobilá podle zákona č. 174/1968 Sb. – revizní technik s platným osvědčením a oprávněním v rozsahu požadovaném pro konkrétní druh zařízení. Revize uzemnění a hromosvodů v prostředí s nebezpečím výbuchu, např. u tlakových nádob s LPG může provádět jen revizní technik s osvědčením do prostředí s nebezpečím výbuchu – v osvědčení je na posledním místě uvedeno písmeno B.

 

Výchozí revize:

 • Výchozí revizi zajišťuje firma, která provedla instalaci hromosvodu.
 • Provádí ji revizní technik před předáním zařízení uživateli.
 • Pravidelné revize
 • Pravidelné revize zajišťuje provozovatel zařízení. Provádí je revizní technik. Lhůty pravidelných revizí jsou stanoveny podle druhu provozu objektu. Podle ČSN 33 1500 jsou lhůty revizí zařízen

 

pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny následující:

 • Objekty a prostory s nebezpečím výbuchu nebo požáru a objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2 a C3: 2 roky
 • Ostatní: 5 let

 

plynová zařízení :


Na vyhrazených plynových zařízeních se provádějí výchozí, provozní revize a roční kontroly zařízení.

Revize vyhrazených plynových zařízení se provádějí po ukončení montáže zařízení – výchozí revize, dále pak provozní revize v intervalech nejdéle 1 x za 3 roky.

Revize může provádět pouze osoba odborně způsobilá podle zákona č. 174/1968 Sb. – revizní technik s platným osvědčením a oprávněním v rozsahu požadovaném pro konkrétní druh zařízení.

 

 

Výchozí revize:

 • Výchozí revizi je povinna zajistit montážní firma, která provedla montáž plynového zařízení před předáním zařízení uživateli.
 • Provádí ji revizní technik. Zprávu o výchozí revizi musí provozovatel uchovávat po celou dobu provozu zařízení.

 

Co je potřeba pro provedení výchozí revize?

Provozní revize plynových zařízení

Provozní revize se provádějí v intervalech 1 x za 3 roky podle ČSN 38 6405.

V letech, kdy se provozní revize neprovádějí, se provádí kontrola plynového zařízení.

Provozní revize se provádí i v případě, kdy zařízení bylo více než 6 měsíců mimo provoz, dále po skončení zkušebního provozu, po provedení generální opravy, zásazích, které mají vliv na

bezpečnost a spolehlivost zařízení a po nucené přestávce provozu zařízení z důvodu provozní nehody nebo poruchy.

Zprávy o provozních revizích musí být u provozovatele uloženy po dobu nejméně 6 let.

 

 

tlaková zařízení :


Vyhrazená tlaková zařízení jsou podle vyhlášky č. 18/1979 Sb.:

Parní a kapalinové kotle jejichž konstrukční přetlak přesahuje 0,07 MPa a teplota pracovní látky převyšuje bod varu při tomto přetlaku

Tlakové nádoby stabilní, jejichž nejvyšší pracovní přetlak přesahuje 0,07 MPa a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny

o teplotě převyšující jejich bod varu při přetlaku 0,07 MPa

Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než +50°C, nebo plynů, u nichž při teplotě +50°C je absolutní tlak (tenze) par vyšší než 0,3 MPa

Na vyhrazených tlakových zařízení se provádějí výchozí a provozní revize, dále vnitřní revize a tlakové zkoušky.

Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení se provádějí po ukončení montáže zařízení, výchozí revize před uvedením do provozu, dále pak provozní revize podle druhu zařízení.

Revize může provádět osoba odborně způsobilá podle zákona č. 174/1968 Sb. – revizní technik s platným osvědčením a oprávněním v rozsahu požadovaném pro konkrétní druh zařízení.

 

Výchozí revize:

 • Výchozí revizi je povinna zajistit montážní firma, která provedla montáž tlakové nádoby nebo kotle před předáním zařízení uživateli. Provádí ji revizní technik.

 

Co je potřeba k provedení výchozí revize?


Provozní revize
Provozní revize se provádějí ve lhůtách:

 • 1x za rok u tlakových nádob stabilních podle ČSN 69 0012
 • 1 x za 2 roky u zásobníků na LPG podle ČSN EN 12817 a ČSN EN 12819
 • Co je potřeba k provedení provozní revize?
 • Vnitřní revize

 

Vnitřní revize se provádějí ve lhůtách:

 • 5 let u tlakových nádob stabilních podle ČSN 69 0012 s výjimkou tlakových nádob na LPG
 • Co je potřeba k provedení vnitřní revize?
 • Tlaková zkouška

 

Tlaková zkouška se provádí ve lhůtách:

 • 9 let u tlakových nádob stabilních podle ČSN 69 0012 a kotlů podle ČSN 07 0710
 • U zásobníků na LPG se provádí odlišně podle ČSN EN 12817 a ČSN EN 12819

 

BOZP:

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Povinnosti zaměstnavatele pro oblast BOZP vyplývají z platné legislativy ČR, např:
 • č. 262/2006 Sb. Zákoník práce
 • č. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek BOZP
 • č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP (§9) požaduje, aby zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 25 zaměstnanců, zajistili úkoly v prevenci rizik
 • prostřednictvím odborně způsobilé osoby (podmínky odborné způsobilosti jsou stanoveny též v citovaném zákoně).

 

Zaměstnavatel může tuto podmínku řešit třemi způsoby:

 • Je sám odborně způsobilou osobou (nelze využít u zaměstnavatelů nad 500 zaměstnanců)
 • Má nebo přijme vlastního 'bezpečnostního technika' s odbornou způsobilostí
 • Najme si externí firmu
 • Naše společnost v oblasti BOZP nabízí:
 • Výkon bezpečnostního technika dle požadavků a potřeb zákazníka
 • Vyhledávání a identifikace rizik
 • Školení pracovníků z předpisů v oblasti BOZP a předpisů souvisejících
 • Vypracování tématických osnov školení zaměstnanců
 • Vydání potřebného osvědčení
 • Zajištění periodického školení obsluhy vyhrazených technických zařízení
 • Vypracování organizačních směrnic k zajištění bezpečnosti práce podle zákoníku práce
 • Vypracování provozních řádů provozů a skladů
 • Vypracování bezpečnostních pokynů pro obsluhu strojů
 • Vypracování metodiky pro evidenci a registraci pracovních úrazů
 • Asistenci při sepisování záznamů o pracovních úrazech
 • Prohlídky a kontroly provozoven (pracovišť), strojů a zařízení
 • Zajištění provedení revizí vyhrazených technických zařízení
 • Asistence při kontrole státního dozoru nad bezpečností práce, orgánu ochrany veřejného zdraví apod.
 • Poradenské služby v oblasti BOZP
 • Vyhotovení, zavedení a vedení potřebné dokumentace BOZP

 

požární ochrana:


Nabízíme komplexní služby zajišťující plnění povinností na úseku požární ochrany (PO) podle zákona číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších a navazujících předpisů.

Každá provozovaná činnost musí být začleněna do kategorie podle požárního nebezpečí. O začlenění je nutné vést dokumentaci.

Provedení začlenění je ihned po vstupním auditu PO prvním krokem k zajištění systému řízení PO ve vaší firmě.

V případě, že jsou provozované činnosti začleněny do kategorie se zvýšeným nebo vysokým nebezpečím, vyžaduje dále zákon o požární ochraně a vyhláška o požární prevenci plnění dalších povinností.

 

 

Povinnosti v oblasti požární ochrany:

 • Zpracování dokumentace PO
 • Provádění školení o požární ochraně, včetně odborné přípravy preventistů a osob zařazených do preventivních požárních hlídek
 • Provádění pravidelných preventivních požárních prohlídek
 • Zajištění kontrol, revizí a zkoušek hasicích přístrojů a nástěnných požárních hydrantů
 • Navržení orientačních systémů pro značení únikových cest a východů
 • Naše společnost provádí:
 • Smluvní výkon funkce odborně způsobilé osoby PO nebo požárního technika
 • Smluvní výkon funkce požární prevence
 • Vyhotovení, zavedení a vedení veškeré dokumentace PO
 • Zařazování pracovních činností do kategorie požárního nebezpečí
 • Posuzování požárního nebezpečí objektů a provozovaných činností
 • Školení PO zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců a jejich přezkušování
 • Školení pracovníků zajišťujících PO v době pracovního klidu
 • Odborná příprava preventistů PO, preventivních požárních hlídek a požárních hlídek
 • Odborné konzultace v oboru PO
 • Na základě pověření zastupujeme zákazníka při jednání se státními orgány v oboru PO.

Odeslat poptávku nebo dotaz: JP gas, s.r.o. - Činnosti odborně způsobilé osoby v oblasti PO a v prevenci rizik BOZP Praha

Otevírací doba: Dle telefonické domluvy
Benecká 739/13, Kbely 197 00 Praha 19